Regulamin użytkowania serwisu „www.wakacyjnyradar.pl”

Postanowienia ogólne

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2019

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”, „Warunki użytkowania”) przed rozpoczęciem korzystania ze strony https://www.wakacyjnyradar.pl („Usługa”, „Serwis”). Serwis prowadzony jest w formie bloga. Serwis jest prowadzony przez przez Marzenę Rewers, prowadzącą działalność gospodarczą jako ZILIO Marzena Rewers w Tarnowskich Górach przy ul. Gliwickiej 35 zwaną dalej „Usługodawca”, „Nas”, „My” lub „Nasze” w celach edukacyjnych i informacyjnych.

Serwis prowadzony jest dla Użytkownika nieodpłatnie.

„Użytkownik” oznacza osobę pełnoletnią, która wyraziła zgodę na korzystanie z Usługi na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

Dostęp Użytkownika do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane Twoją akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków.

„Partner” oznacza podmiot prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek, który oferuje w zakresie własnej działalności usługi związane z podróżowaniem tj. dostawcy platform internetowych (np.Booking.com, fly.pl itd.) biuro podróży, porównanie ofert lotów i hoteli, wyszukiwanie lotów i tym podobne, bądź usługi finansowe lub ubezpieczeniowe. Usługodawca prezentuje oferty Partnerów na podstawie zawartych umów Partnerskich bezpośrednio z Partnerem bądź poprzez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo (sieć afiliacyjną).

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, Użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają. Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, zobowiązany jesteś zaprzestać korzystania z Serwisu.

Materiały, informacje i dane publikowane przez Nas nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek przewoźnikiem, biurem podróży, biurem lotniczym, zakładem ubezpieczeń, bankiem, dostawcą usług telewizyjnych, dostawcą dostępu do Internetu, sprzedawcą energii elektrycznej lub pośrednikiem finansowym, ubezpieczeniowym, której przedmiotem będą produkty finansowe i ubezpieczeniowe lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w Serwisie.

Zawartość Serwisu www.wakacyjnyradar.pl jest ogólną wskazówką dotyczącą możliwości wypoczynku i podróży. Serwis nie jest organizatorem turystyki ani pośrednikiem turystycznym w rozumieniu odpowiednich ustaw. Działalność serwisu polega na publikowaniu pomysłów na samodzielną organizację podróży oraz prezentacji ofert związanych z podróżami, które są dostępne na rynku.

Serwis udostępnia możliwość wyszukiwania lotów oraz hoteli z wykorzystaniem systemu informatycznego dostarczanego przez jego Partnerów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dokonując wyboru przewoźnika (linii lotniczej, pociągów autobusów, taksówek itd.) oraz noclegu (hotelu, apartamentu, namiotu itd.) zawiera umowę bezpośrednio z takim podmiotem a nie z Serwisem czy Usługodawcą. W związku z powyższym wszelkie roszczenia dotyczące zawartych w ten sposób umów należy kierować do strony, z którą została zawarta umowa. Serwis i Usługodawca nigdy nie są stroną w żadnych umowach sprzedaży.

Serwis jest przygotowany z najwyższą starannością jednakże z przyczyn niezależnych od Nas nie możemy zagwarantować, że informacje w nim zawarte są kompletne, aktualne i poprawne. Oferty Partnerów i innych podmiotów, które są prezentowane w Serwisie ulegają zmianom ze względu na swoją charakterystykę dlatego Serwis ani Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność ich ofert a w szczególności nie gwarantuje cen podanych w Serwisie.

Usługodawca może współpracować z przedsiębiorcami (Partnerami), w szczególności z platformami internetowymi, biurami podróży, przewoźnikami, bankami, pośrednikami finansowymi, firmami ubezpieczeniowymi, dostawcami usług telewizyjnych, sprzedawcami energii elektrycznej, dystrybutorami dostępu do Internetu itd. w zakresie prezentowania informacji o produktach i usługach świadczonych przez te podmioty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dokonując wyboru oferty Partnera zostanie przekierowany na stronę Partnera i wszystkie czynności cywilno-prawne a w szczególności przekazanie danych osobowych i zawarcie umowy odbywa się pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem. W związku z tym Serwis ani Usługodawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z zawarciem takiej umowy.

Usługodawca może, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, przesyłać do Usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie jest pośrednikiem turystycznym ani biurem podróży, pośrednikiem ubezpieczeniowym, pośrednikiem kredytowym lub pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu odnośnych przepisów.

Wyszukiwarka lotów i hoteli

Wyszukiwarka lotów i hoteli działa w Serwisie w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą a Travel Un Limited prowadzącą działalność jako JetRadar zarejestrowaną w Hong Kongu jako Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością pod numerem 1658681, w „Suite 1504, 15/F, Chinachem Tower, 34-37 Connaught Rd Central, Hong Kong”.
Serwis udostępnia przestrzeń na swoich stronach, która umożliwia działanie wyszukiwarki. Właścicielem i operatorem wyszukiwarki jest JetRadar. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności JetRadar zanim zacznie korzystać z wyszukiwarki. Link do polityki prywatności i regulaminu JetRadar jest dostępny zarówno na stronie szukaj.wakacyjnyradar.pl (u dołu strony) jak również na stronach https://www.jetradar.pl/privacy/ oraz https://www.jetradar.pl/terms-of-use/.
Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność danych udostępnianych przez JetRadar jak również za poprawność działania wyszukiwarki.
Pamiętaj, że Usługodawca nie jest sprzedawcą biletów lotniczych ani noclegów w związku z powyższym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakość usług, które zakupi Użytkownik zawierając umowę z innym podmiotem.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Marzeny Rewers.

Linki do innych stron internetowych

Serwis może zawierać odesłania do serwisów internetowych Partnerów, w sposób umożliwiający kontakt Usługobiorcy z Partnerem, w szczególności wyrażenie zgody na przedstawienie przez Partnera oferty na świadczenie usług i/lub zakup towarów.

Nasza usługa może również zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są Naszą własnością i nie są przez Nas kontrolowane.

Nie sprawujemy żadnej kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami Partnerów, stron internetowych ani usług stron trzecich jednakże starannie dobieramy swoich Partnerów spośród najlepszych na rynku. Nie promujemy Partnerów świadczących niską jakość usług!

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Serwis ani Usługodawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez/lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług. Usilnie radzimy zapoznać się z warunkami i polityką prywatności wszelkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz a w szczególności z regulaminami Naszych Partnerów, przed zawarciem jakiejkolwiek umowy.

Wypowiedzenie

Możemy wypowiedzieć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli użytkownik złamie Warunki. Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przerwać wypowiedzenie, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi z zastrzeżeniem warunków własności, wyłączeń z gwarancji, odszkodowania i ograniczeń odpowiedzialności.

Zastrzeżenie

Korzystanie z Usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Usługa świadczona jest na zasadzie „TAK JAK JEST” i „JAK JEST DOSTĘPNA”. Usługa jest świadczona bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszenia lub przebiegu świadczenia.

Obowiązujące przepisy

Niniejsze warunki podlegają prawu Polskiemu i są interpretowane zgodnie z nim, bez względu na przepisy kolizyjne. Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między Nami dotyczącego Naszej Usługi, a także zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania. Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wprowadzeniu zmian, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi. Skontaktuj się z nami Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków,.

Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o ofertach podróży, produktach finansowych i innych usługach/produktach udostępnionych przez Partnerów, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za własne decyzje w szczególności decyzje związane z zakupem usług turystycznych, inwestycyjnych, oszczędzaniem i wszelkimi produktami (finansowymi i nie tylko), o których użytkownik może przeczytać na stronach Serwisu.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów, w szczególności za:

  • treść oferty,
  • sposób przetwarzania danych osobowych przez Podmioty współpracujące,
  • sposób wykonania umowy.

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, straty lub utracone korzyści powstałe w związku z zakupem lub użytkowaniem jakichkolwiek produktów i usług (w tym cyfrowych) czy instrumentów finansowych (w tym ubezpieczeń, rachunków, lokat, jednostek funduszy itd.), dla których Usługodawca nie jest stroną umowy.

Wszystkie treści zawarte na stronie www.wakacyjnyradar.pl są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Źródła obrazów i grafik zamieszczanych w Serwisie:

https://www.fotolia.com
https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/